Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin Karty Podarunkowe

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Karty Podarunkowej (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Informatyka i Automatyka Paweł Szczepaniak, ul. Spełnionych Marzeń 19, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP: 7162205730, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.myhappysmile.pl
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty Podarunkowej za towary nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
4. Wartość Karty Podarunkowej oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.myhappysmile.pl
5. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy.
6.Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy
7. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do jej wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Karty Podarunkowej.
8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
9. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności karty podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10.Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Karty Podarunkowej może być wydawany na życzenie klienta dokument KP lub stan salda. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

II. Realizacja Karty Podarunkowej
1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Karty Podarunkowej na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostepne.
2. Każda Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Karcie Podarunkowej kod jest jednorazowy i można skorzystac z niego tylko jeden raz.
3. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość Karty. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy (www.myhappysmile.pl) dostepnymi metodami płatności określonymi na stronie www.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Karty Podarunkowej przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta Podarunkowa uznawana jest za nieważną, bez prawa klienta do otrzymania karty zastępczej.
6. Zabrania się odsprzedawania kart podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.
3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą Podarunkową zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty Poadrunkowej określonej przy jego zakupie.

IV. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Karty Poadrunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Poadrunkowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Copyright © 2021 myhappysmile.pl